วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 13-14
ระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม 2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
การใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน และการขยันตั้งใจเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนในแต่ละระดับจึงต้องอาศัยการสอนที่แตกต่างกันไปด้วย

2. ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความแตกต่างกันของความสามารถของผู้เรียน ทำให้นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียน หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนไม่ใส่ใจมากยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงควรหาแนวทางการสอนที่หลากหลายและเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากที่สุดุ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
กลวิธีการสอนที่ควรมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่เท่าเทียมกันมากที่สุด
 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 11- 12 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 - 1 สิงหาคม 2555
1.            สิ่งที่ได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา การใช้ความปรึกษาหารือเข้าหากันและกัน
2.            ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การที่ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่ไม่ดี การไม่เข้าใจกัน และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยที่ไม่คำนึงถึงใจของผู้อื่น ทำให้เกิดปัญหามากมาย ซึ่งอาศัยความเข้าใจ การพูดคุยกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
3.            สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การทำหน้าที่ในภาระงานครู ซึ่งมีอยู่หลากหลาย หลายอย่าง หลายระดับ จึงจำเป็นต้องศึกษา
4.            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
การช่วยงานของครูอาจารย์ที่มีอยู่หลากหลาย

สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 9กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2555
1.            สิ่งที่ได้เรียนรู้
การจัดทำวิธีการสอนที่หลากหลาย ทำให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น เกิดความสนุกสนาน และนักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ห้องเรียนเกิดความสนุกสนาน และนักเรียนสามารถแสดงความสามารถของตนเองต่อหน้าเพื่อนๆ ก่อให้เกิดความกล้าแสดงออก และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
2.            ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
เวลา สถานที่ และความร่วมมือของนักเรียน เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของครูผู้สอน ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การถาม- ตอบ หรือการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแทนเพื่อเป็นการทบทวน และตรวจดูความเข้าใจของนักเรียน
3.            สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การประยุกต์ใช้แผนการสอน แนวการสอนที่หลากหลายให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
4.            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
การใช้วิธีการสอน สื่อการสอน หรือกิจกรรมของนักเรียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียนไม่สามารถทำได้ทั้งหมด ทั้งนี้ครูจึงต้องประยุกต์ และดูสภาพของห้องเรียนในบริบทต่างๆ และประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2555- 6 กรกฎาคม 2555
1.            สิ่งที่ได้เรียนรู้
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับและฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น และสามารถนำความคิดเหล่านั้นมาสรุปและประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ เพราะการร่วมมือ ร่วมมือกัน จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้ผลที่ออกมาอย่างเต็มที่
2.            ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
บางครั้งการไม่เข้าใจกันและการไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่ต้องเจอผู้คนภายนอกอีกมากมาย เราจะต้องรู้จักการปรับตัว การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคม เพราะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้เรามีแนวทางการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3.            สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การใช้สื่อการที่หลากหลาย แนวทางการจัดทำกิจกรรมที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้
4.            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
การทำงานร่วมกัน การประยุกต์ใช้สิ่งที่เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว ทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดมาให้แก่นักเรียนได้

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนโยธินบำรุงวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บัญทึกประจำทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5- 6 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2555- 22 มิถุนายน 2555
1.            สิ่งที่ได้เรียนรู้
การปฏิบัติงานในแต่ละด้านของครูผู้สอน จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านงานสอน ภาระหน้าที่ของครูในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ความพร้อมของครูมีผลต่อการเรียนของนักเรียนตามไปด้วย เช่น การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการเรียนรู้ของครู สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น หรือแม้แต่ การจัดแผนการสอนของครู ซึ่งสามารถนำไปสู่การสอนที่ดีตามมาด้วย
2.            ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยภาระหน้าที่ของครู ทั้งในด้านการสอน การจัดกิจกรรม และภาระหน้าที่อื่นๆที่ครูมีบทบาทสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้บางครั้ง ครูมิได้มีเวลามากพอที่จะสามารถจัดทำแผนการสอนหรือเอกสารการสอนได้ดีเท่าที่ควร การแก้ปัญหาสำหรับครูผู้สอน คือ การจัดการเวลาของตนเองให้มีความเหมาะสม และเพื่อการจัดทำทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์
3.            สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การทำภาระหน้าที่ในกรอบภาระงานของครู เพื่อให้ครูผู้สอนมีการทำงานที่เป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกิดงานที่พร้อมสำหรับการสอนนักเรียน เพื่อให้ครูสำเร็จทั้งในด้านงานสอน และการทำให้นักเรียนเกิดความรู้ตามศักยภาพ เป้าหมาย จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
4.            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
การเข้าร่วมและการบริหารจัดการเวลา เพื่อให้การทำงานสำเร็จ บรรลุผลไปได้ด้วยดี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 3-4      ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2555- 8 มิถุนายน 2555
1.            สิ่งที่ได้เรียนรู้
การปฏิบัติงานในกรอบภาระงานของครูผู้สอน ทั้งในด้านงานการสอน การทำแผนการสอน การดูแลนักเรียนและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาและต้องการคำปรึกษา และงานอื่นๆนอกเหนือจากงานสอน เช่น การดูแลเด็กนักเรียน การเช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน การรับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลูกเสื่อ เนตรนารี
2.            ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักเรียนบางส่วนยังไม่กล้าเข้ามาขอคำปรึกษา หรือยังไม่กล้าเข้ามาพูดคุยหรือขอความช่วยเหลือจากครู อาจารย์ การแก้ปัญหาคือ พยายามพูดคุยและทำความรู้จักกับนักเรียน และพูดคุยกับนักเรียนให้มีความสนิทสนม และพยายามพูดคุยกับนักเรียนในทุกๆเรื่อง
3.            สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การจัดทำโครงการ แผนการจัดทำโครงการต่างๆทั้งของหมวดภาษาอังกฤษ และการจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน เพราะยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
4.            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ ครูพี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศ
การปฏิบัติงานในด้านการสอน ครูพี่เลี้ยงได้แนะนำถึงวิธีการสอนในแต่ละเนื้อหาการสอน และแนะนำให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด